ACTIVE NATURAL - PAINTBALL - Zasady


Zasady gry w Paintball
Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Wszystko, co dzieje się na polu musi mu być podporządkowane. Prosimy zapoznać się z przygotowanym regulaminem, a także treścią oświadczenia. Pracownicy naszej firmy nie będą narzucać sposobu prowadzenia gry. Mogą jedynie sugerować i informować o pewnych, powszechnie przyjętych przepisach, pełnić rolę sędziów, czy wprowadzających w scenariusz, ale np. o tym jakie i ile trafień eliminuje w danym scenariuszu zadecydują Państwo sami. Liczy się dobra zabawa. Czas zabawy nie będzie ograniczony. Gry poprzedzone zostaną szkoleniem dotyczącym bezpieczeństwa, oraz posługiwania się sprzętem paintballowym. Grupa podzieli się na drużyny (zwykle dwie). Drużyny otrzymają maski. Następnie rozpocznie się pierwszy scenariusz. Zazwyczaj dowolne trafienie eliminuje gracza w danym scenariuszu. Osoby trafione wracają do strefy bezpiecznej i obserwują poczynania pozostałych graczy. Nie istnieje ścisła granica wieku. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę opiekunów na udział w zabawie.


REGULAMIN

* W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
* Do gry może służyć jedynie sprzęt paintballowy.
* Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w grze wyłącznie za zgodą rodziców
* Atakowanie przy pomocy sprzętu paintballowego osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
* Minimalna odległość, z której można strzelać to 4 metry.
* Każdy gracz musi bezwarunkowo poruszać się na terenie pola paintballowego w masce, której pod żadnym pozorem nie może zdejmować.
* Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi rękę do góry i z lufą skierowaną do ziemi opuszcza teren gry.
* Na polu mogą przebywać tylko sędziowie, zawodnicy oraz osoby trafione schodzące z pola.
* Na terenie pola każdy gracz zobowiązany jest do zabezpieczenia broni.OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym regulaminem i świadom zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zabawie w szczególności obrażeń cielesnych oświadczam, że decyduję się na udział w grze na własne ryzyko i odpowiedzialność i nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora.


OŚWIADCZENIE

ZGODA NA UCZESTNICTWO W GRZE PAINTBALLOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany/a ................................................................... , oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w grze paintballowej.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w grze paintballowej będącego/będącej pod moją opieką prawną niepełnoletniego (imię i nazwisko podopiecznego)............................................
3. Jestem świadom z niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania w.w. regulaminu i biorę odpowiedzialność za przestrzeganie go przez mojego podopiecznego/podopieczną.